SKELBIMAS

APIE UAB „VILKAVIŠKIO ŠILUMOS TINKLAI“ NEPRIKLAUSOMŲ VALDYBOS NARIŲ ATRANKĄ

 

 

UAB „Vilkaviškio šilumos tinklai“ (toliau „Bendrovė“), skelbia kandidatų atranką užimti nepriklausomų Bendrovės valdybos narių pareigas 4 metų kadencijai.

 

Skelbiama atranka į šias Bendrovės nepriklausomų valdybos narių kompetencijų sritis:

  1. Strateginio planavimo ir valdymo srities nepriklausomo valdybos nario vietą;
  2. Šilumos gamybos, tiekimo ir perdavimo srityje nepriklausomo valdybos nario vietą.

 

Atranką inicijuoja: Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija

Bendrovės kolegialus valdymo organas, sudarytas iš 3 narių: valstybės tarnautojų (1) ir kitų fizinių asmenų/nepriklausomų narių (2).

Bendrovės valdyba skiriama 4 metams, kadencijos pradžia – nuo paskyrimo datos, pabaiga – po 4 metų nuo paskyrimo datos.

Atlygis už nepriklausomo valdybos nario pareigų vykdymą apskaičiuojamas vadovaujantis Vilkaviškio rajono savivaldybės valdomų uždarųjų akcinių bendrovių valdybų narių atlygio nustatymo tvarkos aprašu, patvirtintu Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. sausio 4 d. įsakymu Nr. B-ĮV-111.

Prieiga prie teisės akto:

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/bbeb47b0473c11ea8895faf9aa6b1770

 

Su valdybos nario veiklos sutarties projektu galima susipažinti:

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/bbeb47b0473c11ea8895faf9aa6b1770

 

Stebėsenos agentūros vykdomos atrankos: https://vkc.sipa.lt/kolegialus-organai/#nariu-atrankos

 

Kandidatų atranka vykdoma vadovaujantis LRV 2015 m. birželio 17 d. nutarimu Nr. 631 patvirtintu Kandidatų į valstybės ar savivaldybės įmonės, valstybės ar savivaldybės valdomos bendrovės ar jos dukterinės bendrovės kolegialų priežiūros ar valdymo organą tvarkos aprašu (2019-09-06 redakcija)

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/f0173961199a11e5bfc0854048a4e288/asr

 

  1. Kandidatai, pretenduojantys į Bendrovės valdybos nario pareigas, turi atitikti šiuos bendruosius ir specialiuosius reikalavimus bei nepriklausomumo kriterijus:

Bendrieji reikalavimai:

1.1. turi turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;

1.2. turi būti nesusijęs su kitais fiziniais ir juridiniais asmenimis ryšiais, dėl kurių einant kolegialaus organo nepriklausomo nario pareigas kiltų interesų konfliktas;

1.3. turi būti neatimta ar neapribota teisė eiti atitinkamas pareigas, į kurias pretenduojama, ar atlikti toms pareigoms priskirtas funkcijas;

1.4. turi nebūti per pastaruosius 5 metus atšauktas iš juridinio asmens vienasmenio ar kolegialaus organo dėl netinkamo pareigų atlikimo.

 

  1. Nepriklausomumo kriterijai:

Kandidatas teikdamas prašymą dalyvauti atrankoje ir iki atrankos procedūrų pabaigos:

2.1. turi nebūti tos įmonės, į kurios kolegialų organą pretenduoja, atranką inicijuojančio subjekto ar jam pavaldaus juridinio asmens valstybės tarnautojas ar darbuotojas ir paskutinius vienerius metus turi būti nėjęs tokių pareigų;

2.2. turi nebūti tos įmonės, į kurios kolegialų organą pretenduoja, ar susijusio juridinio asmens vadovas ar darbuotojas ir paskutinius vienerius metus turi būti nėjęs tokių pareigų ir negavęs atlygio iš tos įmonės ar susijusio juridinio asmens, išskyrus atlygį už kolegialaus organo ar komiteto nario pareigas;

2.3. turi nebūti įmonės, į kurios kolegialų organą pretenduoja, ar susijusio juridinio asmens dalyvis, šių juridinių asmenų dalyvių atstovas;

2.4. turi neturėti reikšmingų verslo ryšių su ta įmone, į kurios kolegialų organą pretenduoja, ar su susijusiu juridiniu asmeniu nei tiesiogiai, nei kaip turinčio tokių ryšių juridinio asmens dalyvis ar vadovas. Turinčiu reikšmingų verslo ryšių laikomas fizinis ar juridinis asmuo, kurio pajamos iš įmonės, jos dalyvio ar susijusio juridinio asmens per paskutinius 12 mėnesių yra didesnės nei 1000 eurų, išskyrus darbo užmokestį ar atlygį už kolegialaus organo ar komiteto nario pareigas;

2.5. paskutinius dvejus metus turi nebūti audito įmonės, kuri atlieka ar atliko tos įmonės, į kurios kolegialų organą pretenduoja, ar susijusio juridinio asmens auditą, partneriu, dalyviu, vadovu, kolegialaus organo nariu arba darbuotoju;

2.6. turi nebūti tos įmonės, į kurios kolegialų organą pretenduoja, kolegialaus organo nariu ilgiau kaip 10 metų. Šis laikotarpis apskaičiuojamas prie būsimo kolegialaus organo nario pareigų ėjimo laikotarpio, kuriam kandidatas būtų skiriamas, pridedant praėjusius tos pačios įmonės kolegialaus organo nario pareigų ėjimo laikotarpius, tarp kurių yra ne didesnis kaip vienerių metų laiko tarpas;

2.7. turi nebūti daugiau nei trijų (įskaitant įmonę, į kurios kolegialų organą pretenduoja) to paties atranką inicijuojančio subjekto valdomų įmonių kolegialių organų nariu.

 

  1. Specialieji reikalavimai:

Kandidatai, pretenduojantys į Bendrovės valdybos narius (toliau – kandidatai), turi atitikti bent vieną iš 3.1-3.2 punktuose nurodytų Kandidatui nustatytų specialiųjų reikalavimų (kompetencijų):

3.1. kandidatuojantis į valdybos nario, turinčio kompetenciją strateginio planavimo ir valdymo srityje, vietą asmuo privalo turėti kompetenciją strateginio planavimo ir valdymo srityje. Šią kompetenciją patvirtina ne mažiau nei 3 metų darbo juridinio asmens valdyboje, darbo juridinio asmens vadovu, vadovaujamo darbo strateginio planavimo srityje patirtis;

3.2. kandidatuojantis į valdybos nario, turinčio kompetenciją šilumos gamybos, tiekimo ir perdavimo srityje, vietą asmuo privalo turėti ne mažesnę nei 3 metų vadovaujamo darbo patirtį šilumos gamybos, tiekimo ir perdavimo srityje.

 

ES struktūrinių fondų projektų vykdymo ir įgyvendinimo patirtis, gebėjimas analizuoti esamą situaciją ir teikti konstruktyvius pasiūlymus, gebėjimas dirbti komandoje ir bendradarbiauti, kandidatams būtų laikomas kaip privalumas.

 

  1. Dokumentai, kuriuos privalo pateikti kandidatai:

4.1. kandidato paraiška dalyvauti atrankoje ir sąžiningumo deklaracija (pridedama);

4.2. kandidato gyvenimo aprašymas;

4.3. kandidato asmens tapatybę patvirtinančio asmens dokumento kopija;

4.4. kandidato motyvacinis laiškas atrankos komisijai;

4.5. kitus reikalingus dokumentus ar jų kopijas, patvirtinančias atitiktį bendriesiems ir specialiesiems reikalavimams, nurodytiems šio skelbimo 1-2 punktuose, bei nepriklausomumo kriterijams, nurodytiems šio skelbimo 3 punkte.

 

Atrankos komisijos ir / ar atrankos agentūros (UAB „Amber team“) atstovų prašymu, gali būti prašoma pateikti papildomus dokumentus, patvirtinančius atitiktį nurodytiems bendriesiems ir specialiesiems reikalavimams bei nepriklausomumo kriterijams.

 

Dokumentų pateikimo terminas – iki 2020 m. birželio 15 d.

 

Kandidatai dokumentus įmonei gali pateikti šiais būdais:

  1. Asmeniškai. Pristatant dokumentų kopijas reikia su savimi turėti dokumentų originalus arba juos bus prašoma pateikti, jei kandidatas bus pripažintas atrankos laimėtoju. Dokumentai priimami adresu: Vilkaviškio rajono savivaldybės administarcija, S. Nėries g. 1, Vilkaviškis, 70147.
  2. Paštu (registruotu laišku arba per kurjerių tarnybą). Pridedamos dokumentų kopijos, o dokumentų originalus gali būti prašoma pateikti, jei kandidatas bus pripažintas atrankos laimėtoju.
  3. Elektroniniu paštu: savivaldybe@vilkaviskis.lt

 

Kontaktinis asmuo – Lina Mureikaitė, Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Viešųjų pirkimų ir Turto valdymo skyriaus vyr. specialistė, tel. nr. 8 342 60054, el. p. lina.mureikaite@vilkaviskis.lt

Categories: Naujienos