Pagal UAB „Vilkaviškio šilumos tinklai“ įstatus, bendrovės valdymo organai yra visuotinis akcininkų susirinkimas, kolegialus valdymo organas − valdyba ir vienasmenis valdymo organas − direktorius.

Visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai, priimti bendrovės įstatuose numatytais visuotinio akcininkų susirinkimo kompetencijos klausimais, privalomi akcininkams, valdybai ir direktoriui bei kitiems bendrovės darbuotojams.

Didžiausias akcininkas – Vilkaviškio rajono savivaldybė (99,838 %), kiti fiziniai asmenys.

Valdyba

Valdyba yra kolegialus bendrovės valdymo organas, kurį sudaro 3 valdybos nariai (du iš jų nepriklausomi nariai). Valdybą 4 (keturių) metų laikotarpiui renka Akcininkai, kurie gali atšaukti visą Valdybą arba pavienius jos narius nesibaigus jų kadencijai.

Valdyba renka ir atšaukia bendrovės vadovą, nustato jo atlyginimą, kitas darbo sutarties sąlygas, tvirtina pareiginius nuostatus, skatina jį ir skiria nuobaudas, sprendžia kitus Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme, bendrovės įstatuose ar visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimuose valdybos kompetencijai priskirtus klausimus.

Direktorius

Direktorius yra bendrovės vadovas. Bendrovės vadovas yra vienasmenis bendrovės valdymo organas, kuris organizuoja bendrovės veiklą. Bendrovės administracijos narių įgaliojimai ir atsakomybė nustatomi direktoriaus įsakymu.

UAB “Vilkaviškio šilumos tinklai” strategija

Vilkaviškio rajono savivaldybės lūkesčių raštas UAB “Vilkaviškio šilumos tinklai” administracijai

©2022 m. Skip to content