DĖL NEEILINIO VISUOTINIO AKCININKŲ SUSIRINKIMO

 

UAB „Vilkaviškio šilumos tinklai“ (toliau Bendrovė), vadovaujantis LR akcinių bendrovių įstatymo 20 str., 23 str. ir akcininko Vilkaviškio rajono savivaldybės 2023 m. gruodžio 7 d. paraiška Nr. SD-E-1353 „Paraiška dėl neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo“ šaukiamas Bendrovės, įmonės kodas 185492166, buveinės adresas Birutės g. 8A, LT-70145, Vilkaviškis, neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas. Susirinkimo data – 2023 m. gruodžio 28 d. (ketvirtadienis). Susirinkimo pradžia – 9:00 val. Bendrovės administracijos patalpose adresu: Birutės g. 8A, LT-70145, Vilkaviškis.

Neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkė:

  1. Dėl skyrimo eiti uždarosios akcinės bendrovės „Vilkaviškio šilumos tinklai“ direktoriaus pareigas.
  2. Dėl pavestų uždarosios akcinės bendrovės „Vilkaviškio šilumos tinklai“ direktoriaus funkcijų vykdymo nutraukimo.
  3. Dėl įgaliojimo pranešti Juridinių asmenų registro tvarkytojui apie uždarosios akcinės bendrovės „Vilkaviškio šilumos tinklai“ direktoriaus paskyrimą.

Šaukiamo neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos diena – 2023 m. gruodžio 28 d. Dalyvauti ir balsuoti šaukiamame neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę tie asmenys, kurie 2023 m. gruodžio 28 d. pabaigoje yra Bendrovės akcininkai.

Asmuo, dalyvaujantis neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime, privalo pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Asmuo, kuris nėra akcininkas, be šio dokumento, privalo pateikti dokumentą, patvirtinantį teisę balsuoti neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime. Įgaliotas asmuo neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime turi tokias pačias teises, kokias turėtų jo atstovaujamas akcininkas. Akcininko teisė dalyvauti neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime taip pat apima teisę klausti.

Neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkė gali būti pildoma akcininkų, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų, iniciatyva. Siūlymus papildyti neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkę akcininkai gali pateikti paštu, el. paštu info@vilkaviskiost.lt arba pristatyti į Bendrovę, adresu Birutės g. 8A, LT-70145, Vilkaviškis.

Informuojame, kad kartu su siūlymu papildyti neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkę turi būti pateikti ir siūlomų sprendimų projektai arba, kai sprendimų priimti nereikia, paaiškinimai dėl kiekvieno siūlomo neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo klausimo. Informuojame, kad akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų, turi teisę bet kuriuo metu iki neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo ar susirinkimo metu raštu siūlyti naujus sprendimų projektus į susirinkimo darbotvarkę įtrauktais klausimais.

Akcininkai turi teisę pateikti Bendrovei klausimus, susijusius su neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarke. Klausimai gali būti pateikiami elektroniniu paštu info@vilkaviskiost.lt arba pristatomi į Bendrovę, adresu Birutės g. 8A, LT-70145, Vilkaviškis.

 

Categories: Naujienos

Skip to content