DĖL NEEILINIO VISUOTINIO AKCININKŲ SUSIRINKIMO

 

UAB „Vilkaviškio šilumos tinklai“ (toliau Bendrovė), vadovaujantis LR akcinių bendrovių įstatymo 20 str., 23 str. ir akcininko Vilkaviškio rajono savivaldybės 2023 m. rugsėjo 1 d. paraiška Nr. SD-E-926 „Paraiška dėl neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo“ šaukiamas Bendrovės, įmonės kodas 185492166, buveinės adresas Birutės g. 8A, LT-70145, Vilkaviškis, neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas. Susirinkimo data – 2023 m. rugsėjo 28 d. (ketvirtadienis). Susirinkimo pradžia – 9:00 val. Bendrovės administracijos patalpose adresu: Birutės g. 8A, LT-70145, Vilkaviškis.

Neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkė ir sprendimų projektai:

 1. Įgalioti akcininką – Vilkaviškio rajono savivaldybę teisės aktų nustatyta tvarka organizuoti ir vykdyti konkursą UAB „Vilkaviškio šilumos tinklai“ direktoriaus pareigoms užimti.
 2. Pakeisti UAB „Vilkaviškio šilumos tinklai“ įstatus.
 3. Patvirtinti UAB „Vilkaviškio šilumos tinklai“ direktoriaus pareiginius nuostatus.
 4. Deleguoti akcininką (vardas, pavardė) į UAB „Vilkaviškio šilumos tinklai“ direktoriaus konkurso komisiją.
 5. Įgalioti akcininką – Vilkaviškio rajono savivaldybę Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo nustatyta tvarka kreiptis į Specialiųjų tyrimų tarnybą dėl informacijos apie UAB „Vilkaviškio šilumos tinklai“ direktoriaus konkursą laimėjusį pretendentą pateikimo.
 6. Įgalioti akcininką – Vilkaviškio rajono savivaldybę įgyvendinti funkcijas, susijusias su UAB „Vilkaviškio šilumos tinklai“ vadovo darbo santykiais, išskyrus priėmimo į pareigas ir atleidimo iš jų, bei darbo užmokesčio nustatymo.
 7. Atleisti nuo 2023 m. spalio 2 d. Edgarą Balšaitį iš UAB „Vilkaviškio šilumos tinklai“ laikinai einančio direktoriaus pareigų ir nutraukti darbo sutartį Nr. 14, sudarytą 2012 m. liepos 2 d., pagal Lietuvos Respublikos darbo kodekso 55 straipsnį „Darbo sutarties nutraukimas darbuotojo iniciatyva be svarbių priežasčių“, išmokant piniginę kompensaciją už nepanaudotas kasmetines atostogas.
 8. Įgalioti akcininką – (vardas, pavardė) teisės aktų nustatyta tvarka įforminti laikinai einančio pareigas Edgaro Balšaičio darbo sutarties nutraukimą.
 9. Pavesti (pareigos, vardas, pavardė) laikinai, nuo 2023 m. spalio 3 d. iki teisės aktų nustatyta tvarka bus paskirtas UAB „Vilkaviškio šilumos tinklai“ direktorius, vykdyti UAB „Vilkaviškio šilumos tinklai“ direktoriaus funkcijas.
 10. Mokėti (pareigos, vardas, pavardė) už UAB „Vilkaviškio šilumos tinklai“ direktoriaus funkcijų vykdymą …..% priemoką.
 11. Nurodyti laikinai einančiam pareigas direktoriui Edgarui Balšaičiui iki 2023 m. spalio 2 d. perduoti materialines vertybes ir dokumentus (vardas, pavardė).
 12. Įgalioti (pareigos, vardas, pavardė) ne vėliau kaip per 5 dienas pranešti juridinių asmenų registro tvarkytojui apie E. Balšaičio atleidimą ir laikiną (vardas, pavardė) paskyrimą vykdyti direktoriaus funkcijas.

Šaukiamo neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos diena – 2023 m. rugsėjo 28 d. Dalyvauti ir balsuoti šaukiamame neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę tie asmenys, kurie 2023 m. rugsėjo 28 d. pabaigoje yra Bendrovės akcininkai.

Asmuo, dalyvaujantis neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime, privalo pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Asmuo, kuris nėra akcininkas, be šio dokumento, privalo pateikti dokumentą, patvirtinantį teisę balsuoti neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime. Įgaliotas asmuo neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime turi tokias pačias teises, kokias turėtų jo atstovaujamas akcininkas. Akcininko teisė dalyvauti neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime taip pat apima teisę klausti.

Neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkė gali būti pildoma akcininkų, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų, iniciatyva. Siūlymus papildyti neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkę akcininkai gali pateikti paštu, el. paštu info@vilkaviskiost.lt arba pristatyti į Bendrovę, adresu Birutės g. 8A, LT-70145, Vilkaviškis.

Informuojame, kad kartu su siūlymu papildyti neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkę turi būti pateikti ir siūlomų sprendimų projektai arba, kai sprendimų priimti nereikia, paaiškinimai dėl kiekvieno siūlomo neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo klausimo. Informuojame, kad akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų, turi teisę bet kuriuo metu iki neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo ar susirinkimo metu raštu siūlyti naujus sprendimų projektus į susirinkimo darbotvarkę įtrauktais klausimais.

Akcininkai turi teisę pateikti Bendrovei klausimus, susijusius su neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarke. Klausimai gali būti pateikiami elektroniniu paštu info@vilkaviskiost.lt arba pristatomi į Bendrovę, adresu Birutės g. 8A, LT-70145, Vilkaviškis.

 

Categories: Naujienos

Skip to content